Selecteer een pagina

Als u uw kinderen geld wilt schenken, maar niet direct contant geld beschikbaar heeft, is schenking door middel van schulderkenning uit vrijgevigheid een mogelijkheid. Waar moet u dan wel op letten? Wat moet u goed regelen?

Wat moet u goed regelen? Om voor de Successiewet 1956 (erf- en schenkbelasting) de gewenste gevolgen te bereiken, moet de papieren schenking in een notariële akte worden vastgelegd of bekrachtigd. LET OP. Ook bij een papieren schenking moet er door de begiftigde aangifte schenkbelasting worden gedaan als de schenking hoger is dan de bestaande vrijstelling.

Aan schenkingen op papier stelt de belastingdienst verder de volgende twee eisen:

  • er wordt over het schuldig gebleven bedrag een rente van minimaal 6% betaald; en
  • de rente wordt ook werkelijk (jaarlijks) voldaan.

Is hieraan niet voldaan, dan komt de papieren schenking te zijner tijd niet in mindering op uw nalatenschap en is de schenking eigenlijk fiscaal zinloos. LET OP. De eis dat de rente bij een schuldigerkenning uit vrijgevigheid minimaal 6% is, geldt sinds 1 januari 20210. Papieren schenkingen van voor 1 januari 2010 en waarbij een rente van minder dan 6% is afgesproken, worden geëerbiedigd. Dit mits redelijkerwijs aannemelijk is dat de overeengekomen rente zakelijk was bij het tot stand komen van de lening en de rente werkelijk is betaald. Als er jaren zijn overgeslagen bij de rentebetaling, dan kunnen deze worden ingehaald, mits er dan rente over rente wordt berekend. Als de rente wordt gewijzigd of een schuldigerkenning afloopt, vervalt de eerbiedigende werking en moet de rente vanaf dat moment 6% zijn.

Wat speelde er onlangs bij de rechter? De ouders van X hadden in 1995, 1996 en 2009 bij aktes in totaal € 92.224 geschonken en waren die bedragen schuldig gebleven. In de schenkingsakten stond dat over de schuldig erkende bedragen rente was verschuldigd van 7% (1995 en 1996) en ten minste 6% (2009). Ook deze rente werd deels schuldig gebleven. Over de schenkingen was wel schenkingsrecht betaald. De vader van X overleed in 2012. X en haar moeder waren de erfgenamen. In de aangifte erfbelasting waren de schenkingsbedragen en ook de onbetaalde rente als schuld opgenomen. De belastingdienst accepteerde de aftrek van de schulden niet, omdat de rente nooit was betaald. X ging in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de rente kennelijk niet betaald was en dat de vader tot zijn overlijden het genot had gehad van de schuldig gebleven schenkingen, zonder dat hij daarvoor jaarlijks een vergoeding had betaald. X verloor haar zaak.

Hoe is herstel mogelijk? Alle reeds verstreken rentetermijnen moeten op het moment van overlijden zijn betaald. Zo niet, dan komt het schuldig erkende bedragen niet in aftrek op de erfenis. Bij een te late betaling voor het overlijden, is herstel mogelijk, mits op het moment van het overlijden de rente zelf is betaald. Plus dat er over de te laat betaalde rente een samengestelde rentevergoeding is betaald over de periode vanaf het moment van de verschuldigdheid van de rente tot de daadwerkelijk betaling. Die samengestelde rentevergoeding moet gelijk zijn aan de overeengekomen rente bij de schuldigerkenning. Als die rente hoger is dan 6%, volstaat een samengestelde rente van 6%.