Selecteer een pagina

Menig directeur-grootaandeelhouder (dga) wordt benaderd voor een bijdrage aan een sponsorloop, een goededoelenactiviteit of voor financiële steun voor een project of vereniging. Hoe zit dat fiscaal als u dit via uw BV doet?

Een aanvraag voor een financiële bijdrage door uw BV is vaak moeilijk te weigeren als die afkomstig is uit uw naaste familie of kennissen of uit uw (belangrijke) zakelijke relatiekring. TIP. Een ‘nette’ manier om te weigeren, is om aan te geven dat u voor dit soort aanvragen een begrotingspost heeft opgenomen of een sponsorprotocol heeft waarin deze uitgave op dit moment niet past. Kunt u echt niet weigeren of vindt u dat de begiftigde uw bijdrage zeker verdiend, dan is het goed om allereerst te onderzoeken  wat de fiscale status is van de begiftigde en voorts om na te gaan of het een gift dan wel een sponsorbijdrage betreft.

Wanneer is er sprake van een gift? Bij een gift moet er sprake zijn van vrijgevigheid. Er staat dan geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Een gift is bij de BV echter alleen aftrekbaar als de begiftigde de ANBI-status heeft of als ‘steunstichting’ van een SBBI (sociaal belang behartigde instellingen) fungeert. TIP. U kunt die status ook zelf nagaan op de website van de belastingdienst (zoektermen: ‘ANBI-status controleren’ en ‘overzicht steunstichtingen SBBI’).

Giften zijn dan aftrekbaar van de winst van de BV tot maximaal € 100.000, of als dit minder is, 50% van de winst. LET OP. De winst van de BV mag door aftrek niet negatief worden. TIP. Bij een gift aan een culturele ANBI mag de gift voor de aftrekbaarheid zelfs verhoogd worden met 50%, tot een maximum van € 2.500.

Vaak zal aan het verstrekken van de gift ook een persoonlijke betrokkenheid van u als dga verbonden zijn. Tot voor enkele jaren kon de belastingdienst zich dan op het standpunt stellen dat de gift niet door de BV., maar door u als privé-persoon werd gedaan. Aftrek voor de BV was dan niet aan de orde. TIP. In een besluit van oktober 2016 heeft de staatssecretaris aangegeven dat, mits de gift de genoemde maxima niet overtreft, het privé-element niet op de voorgrond staat en aftrek in de BV is toegestaan. Ook giften die u privé aan een ANBI doet, zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. 

Wanneer is er sprake van sponsoring? Bij sponsoring is er wel sprake van een tegenprestatie, die meestal bestaat uit naamsbekendheid in de vorm van enige reclame voor uw onderneming. De sponsorbijdrage van uw BV is volledig aftrekbaar. In een verliessituatie verhoogt die sponsorbijdrage het verlies, zodat het verrekenbare verlies groter wordt.

Bij sponsoring moet de begiftigde wel een factuur aan u uitreiken, al dan niet, afhankelijk van de fiscale status van de begiftigde, verhoogd met btw. Is uw BV ondernemer voor de btw, dan kunt u die btw als voorbelasting verrekenen. Sponsort u in natura, bijvoorbeeld shirts voor ene sportvereniging, dan moet op de factuur van die vereniging de waarde in het economisch verkeer van deze shirts worden vermeld. LET OP. De btw op de inkoop door uw BV van deze shirts, kan enkel verrekend worden indien de sportvereniging als btw-ondernemer wordt aangemerkt. Zo niet, dan kunt u de btw niet verrekenen, maar de btw verhoogt wel de aftrekpost.