Selecteer een pagina

Als u een schuld heeft aan uw BV, kan het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wel eens vervelend voor u gaan uitpakken. Om uw schuld te verminderen, kunt u overwegen om aandelenkapitaal terug te betalen.

Zoals bekend, wil het kabinet binnenkort het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ invoeren. Op basis daarvan moet er direct belasting worden betaald in box 2 over schulden aan de eigen BV boven een bedrag van € 500.000. Gelukkig heeft u nog enkele jaren om uw schuldpositie af te bouwen. De nieuwe wet wordt in 2023 ingevoerd, waardoor uw schuldpositie per eind 2023 pas een rol speelt. 

Een van de mogelijkheden om de schuld aan uw eigen BV te verminderen, is het terugbetalen van aandelenkapitaal. TIP. Omdat dit veelal onbelast mogelijk is, kan  dit een gunstige oplossing zijn voor uw toekomstige fiscale probleem.

Hoe pakt u dat aan? Allereerst is het van belang om vast te stellen wat de fiscale verkrijgingsprijs van uw aandelen in de BV is. Als u € 18.000 in cash heeft gestort bij de start van de BV, dan is dat uw fiscale verkrijgingsprijs. Als u echter bijv. de aandelen voor een bedrag van € 150.000 van een derde heeft gekocht, ligt uw verkrijgingsprijs op dit hogere bedrag.

Vervolgens kan er worden overgegaan tot terugbetaling van aandelenkapitaal. Hiervoor moet er eerst een besluit door de AVA worden genomen. Daarnaast moet de directie beoordelen of deze terugbetaling voor de onderneming haalbaar is zonder in financiële problemen te komen. Dit noemt men de uitkeringstest. Door deze goed uit te voeren, wordt er voorkomen dat de directie (meestal u als dga) privé voor een toekomstig tekort van de BV kan worden aangesproken. LET OP. Als het gestorte kapitaal lager is dan uw verkrijgingsprijs (bijv. doordat u destijds uw eenmanszaak fiscaal geruisloos heeft ingebracht in de BV), is het zaak eerst de agioreserves om te zetten in aandelenkapitaal. Vervolgens kan het aandelenkapitaal worden verminderd. TIP. Sinds de invoering van de flex-BV hoeft een BV niet langer een minimaalkapitaal aan te houden van  € 18.000. U kunt het gestorte aandelenkapitaal dus terugbetalen tot er bijv. slechts € 1 resteert.

Voorbeeld. Stel, de verkrijgingsprijs van uw aandelen bedraagt € 110.000. De BV beschikt over een geplaatst kapitaal van € 125.000, waarbij ieder aandeel een nominale waarde heeft van € 100. Daarnaast heeft u een schuld aan uw BV (vanwege een privébelegging) van € 600.000. Om de nadelige gevolgen van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ te ontlopen, wilt u uw schuld terugbrengen tot onder de grens van € 500.000. Een terugbetaling van aandelenkapitaal ligt in dit geval voor de hand.

Om dit fiscaal onbelast te laten plaatsvinden, moeten achtereenvolgens de volgende stappen worden doorlopen:

  1. besluit van de AVA tot terugbetaling;
  2. uitkeringstest door de directie;
  3. vermindering van de nominale waarde per aandeel door de notaris van € 100 naar € 12. Hierdoor wordt het aandelenkapitaal verminderd van 1.250 x € 100 = € 125.000 naar 1.250 x € 12 = € 15.000;
  4. het verschil ad. € 110.000 mag onbelast aan u worden terugbetaald. Hiermee kan de schuld aan de BV worden verminderd tot € 490.000.